Φ.Κ. (ΦΑΝΗ - ΝΙΚΗΤΑ -ιατρού - ΚΛΑΔΑΚΗ) - 1892 - ΣΥΜΗ