Τα συνημμένα

H από 7 Μαίου 1971 επιστολή του κ. Στ. Παττακού  H από 29 Απριλίου 1971 επιστολή του κ. Ι. Λαδά  
 Το υπ΄αρ. 881/3 Νοεμβρίου 1971 Φ.Ε.Κ. τεύχoς Β  Συνέχεια του προηγουμένου  Απόσπασμα του προηγουμένου